Lajtha László

 

Lajtha László népdalfeldolgozásairól (Opusszám nélkül)

  

„…minden népdalfeldolgozás egy-egy kísérlet.  Bizonytalan út a lélektől a dallamig. A magától adódó megoldás tehát csak azoknál feltételezhető, akik nagyon ismerik,  nagyon közel állnak anyagukhoz, a dallamhoz, annak forrásához, annak rokonaihoz: az egész népzenéhez.”1 Lajtha László (1892-1963) 18 éves korától egészen haláláig  kutatta, rögzítette és jegyezte le a magyar nép zenei kincseit.  Bartók és  Kodály példája nyomán (őket 5-6 évvel később követve) indult el, ám tőlük eltérően – Magyarországon elsőként – a  népdal mellett rendkívül nagy figyelmet fordított a hangszeres népzenére is. Munkássága a néptánckutatás  terén  ugyancsak úttörő jelentőségű. Számtalanszor hangsúlyozta, hogy „a legnagyobb hiba és legnagyobb tévedés a népzenét mindenből kiszakítva, mint önmagában álló szervezetet vizsgálni”.2 A szájhagyomány által, a közösség  ajkán vagy hangszerein megőrzött ősi dallamokat  egyre  szélesebb összefüggésrendszerbe helyezte,  míg végül  az antropomuzikológia fogalmát bevezetve így  nyilatkozott: „Antropológia ma már  azt jelenti: élő ember az élő környezetben, hozzávéve az őt körülvevő állat- és növényvilágot, foglalkozást, táplálkozást éppúgy, mint szellemi életét, népszokásokat, néphitet, babonákat, népi díszítőművészetet,  a népi társadalmat, tehát a nép egész szellemi életét is, amelynek egy kis része csak a népzene.  Az antropomuzikológia tehát megkeresi és megtalálja a zenét, hangszereket, éneket, a nép egész tárgyi és szellemi életében. Az ilyen kutatás nemcsak a nemzeti hatásokat, hanem a kölcsönhatásokat is vizsgálja.”3  Mint számos előadásából, tanulmányából  kitűnik, ezt a komplex  módon való megőrzést és vizsgálatot csak a mindenkori legmodernebb rögzítési technika felhasználásával tartotta megvalósíthatónak.  Szorgalmazta a gramofon-, a lemez-, a magnetofon, a film-, a hangosfilm-, majd a színes hangosfilm-rögzítést. A torzításmentes gépi  felvétel, az újra és újra lejátszhatóság, a lelassítás lehetősége segítette abban, hogy kialakítsa a sokak által még ma is egyedülállónak tartott,  hihetetlenül aprólékos lejegyzési módját.

 

Lajtha  jelentősége a népzenetudományban a mai napig  nem kellően értékelt,  annak ellenére,  hogy 1951-ben  Kossuth díjat kapott.  (A hitelesség kedvéért tegyük hozzá: ezt ő maga inkább sértőnek érezte, hiszen  nem zeneszerzői munkásságát, vagy általában  az addigi életművét jutalmazták, hanem  hangsúlyozottan „csak” népzenetudományi eredményeit. Ráadásul e díjat  a  kommunista  diktatúra kormányától kapta, amely őt háttérbe szorította,  megalázta,  zeneszerzőként és kultúrdiplomataként valósággal ellehetetlenítette, és majd’ másfél évtizeden át útlevelet sem adott neki…) Amíg a  történelem engedte, Lajtha  a nemzetközi tudományos életben is intenzív, sőt (magyar muzsikusok közül elsőként) irányító  tevékenységet folytatott, attól kezdve, hogy 1928-ban Bartókkal együtt előadást tartott  és komoly feltűnést keltett  a Népszövetség  prágai népművészeti kongresszusán. Nem sokkal később a Népművészet Nemzetközi Bizottsága  (Comission Internationale des Arts  Populaires)  népzene-néptánc osztályának elnöke lett (teendői ellátására 1939-ig rendszeresen Párizsba utazott),  és igazgatósági tagnak kérte fel őt az 1947-ben megalakult,  londoni székhelyű Nemzetközi Népzenei Tanács  (International Folk Music Council) is.  Ahhoz, hogy a Francia Akadémia 1955-ben a levelező tagjává választotta (elsőként a magyar zeneszerzők közül!),  zeneszerzői oeuvre-je mellett ugyancsak hozzájárulhatott az a tisztelet is,  amelyet népzenetudósként vívott ki. Az utókor elismerésének számít, hogy jelentős részben  éppen Lajtha dallamgyűjteményeiből (pl:  Szépkenyerűszentmártoni,   Széki,   Kőrispataki Gyűjtés,  Dunántúli táncok és dallamok  stb.)   táplálkozva született-újult meg a magyarországi táncházmozgalom. Lehet, hogy Lajtha ez utóbbinak örülne a legjobban, hiszen  bebizonyosodott, hogy munkájával  valóban  hozzájárult ahhoz, amit talán  a legfontosabbnak tekintett:  a népzene, a népi kultúra életben tartásához.  „A népzene nem holt tárgy. A népzene lélek, a népzene élő szervezet.  Csak addig él, míg új alakulásokra képes, s éppen ez az örök változás az élete.  A népzene a nép életének, a nép lelkének egyik mindig spontán és ösztönös megnyilatkozása.”4 A hagyomány megőrzése annak saját otthonában sem megy könnyen,  ám  a népi dallamkincs más területeken, és főként  a  városi közegben való megismertetése  még nehezebb. Ez leginkább a feldolgozások útján tűnt lehetségesnek: „Annak, hogy tanult énekessel, vagy énekkarral énekeltessük el  kíséret nélkül a dallamokat, nem volna semmi értelme sem.  Így csak a néprajzi sajátosságok sikkadnának el, és az előadásba jutó másfajta esztétikai elvek teljesen megmásítanák s lehetetlenné tennék a kíséretmentes dallamokat.  Oda jutunk tehát, ahová minden rokon külföldi vállalkozás is jutott, ti. hogy a népi dallamokhoz kíséretet kell írni, ha a nagyközönségnek akarjuk adni őket. A kíséretet olyan muzsikusnak kell írnia, aki maga is gyűjtő,  vagy aki alapos tanulmányok révén ismeri, aki sokat foglalkozott a népdalanyaggal,  s akinek így megvan a melódiákkal a kellő lelki kapcsolata. Hallania kellett, hogyan énekli a nép a kérdéses dallamot. Így tudja pótolni kísérettel azt a környezetet, amelyben a dal megszületett, így tudja kidomborítani azokat a melodikus és ritmikus sajátosságokat, amelyek a népi énekes előadásban utánozhatatlanul élnek,  így tudja a szöveg fontosabbb motívumait plasztikusan elénk állítani,  s így tudja csak a népdal igazi s mélyebb hangulatát megérzékíteni.”5   Lajtha  számára  tehát  a népdalfeldolgozás éppúgy az életben tartás,  az autentikus (és azzal a bizonyos  „kellő lelki kapcsolattal” együtt történő)  továbbadás  eszköze volt, mint a gramofonlemezre való rögzítés vagy az aprólékos lejegyzés.  

 

Lajtha többször is panaszkodott arról, hogy hazájában franciásnak tartják muzsikáját,  Franciaországban pedig (amely második hazájának,  s zeneszerzői  inspirációi legfőbb forrásának tekinthető) magyarosnak. Akárcsak  korának sok más európai szerzője esetében, a népzene a ő számára is a megújulást, a „tiszta forrást” jelentette.  „A népdal felé maga a melódia vonzott. /…/  A sok, tudatosan megcsinált, sokszor túlkormatizált melódiákkal szemben a népdalban találtam meg a spontaneitást, a tiszta és ösztönös éneket.”6  Ugyanakkor:  „…hadd jelentsem ki, hogy nem szeretem a folklorisztikus zenét. A népzenegyűjtés elterjedésével egyre több az olyan zeneszerző, aki ilyen vagy olyan népi táncszviteket ír. A népdal azonban nem válthat meg senkit, nem lehet tehetség- és invenciópótlás. Emberétől függ, hogy ki és hogyan tudja használni, és a kezében a népdalból drágakő válik-e vagy vagy pedig megunt, lélek nélküli formula.”7  Lajtha   több mint  fél évszázadon át  munkálkodott azért, hogy a magyar népzenét minél hívebb formában hagyományozza tovább  az utókornak. Zeneszerzőként  is merített belőle,  elismerve, hogy „az anyanyelv, a hazai kultúra determinálja minden  művész stílusát”.8 Ám az,  hogy  (69 zeneszerzői opusza mellett)  egyetlen népzenei feldolgozásának sem adott opusz-számot, nem véletlen. Számára ez egy nem kevésbé fontos, de mégiscsak másik terület volt.            

Lajtha  népdalfeldolgozásai közül  tizenhármat Molnár Imre és zongorista felesége előadásában  rögzítettek először,  annak a hanglemezsorozatnak a részeként,  amelyen  Bartók és Kodály népdalfeldolgozásai is megszólaltak. A hanglemezsorozatot 1929-ben  Gróf Klebelsberg Kunó, az akkori kultuszminiszter pedagógiai céllal készíttette, és az volt a szándéka, hogy e felvételeket majd valamennyi magyar iskola megkapja,  persze egy  gramofonkészülékkel együtt. Lajtha nagy örömmel üdvözölte ezt az akciót, remélve, hogy „sikerülni fog régi népdalainkat megmenteni,  megtartani és új életre kelteni”.9   A gazdasági világválság  azonban  a  szép  terv  teljes körű  megvalósítását már  nem tette lehetővé.        

 

                                                                                                                 Solymosi Tari Emőke

  

  Az idézetek forrása:

1       Lajtha László összegyűjtött írásai. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Berlász Melinda. Akadémia Kiadó, Budapest 1992. 40. oldal

2       I. m. 143. oldal

3       I. m. 302. oldal

4       I. m.   96. oldal

5       I. m.   41. oldal

6       I. m. 134. oldal

7       I. m. 134. oldal

8       I. m. 134. oldal

9       I. m.   44. oldal    

A műismertetés az alábbi CD kísérőfüzetében jelent meg:

 

Hungaroton HCD 31933

Bartók, Kodály, Lajtha – Hungarian Folk Songs

Andrea Meláth (mezzo-soprano), Emese Virágh (piano)

       

       

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: